Kempen O.G. Vastgoedbeheer
Geldropseweg 448
5645 TL EINDHOVEN

Tel: +31 (0)40-2 364 364
Mail: info@kempen-og.nl

Opdracht tot beheer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHT TOT BEHEER BIJ HET VERHUREN VAN WOONHUIZEN.

1.Verhuurder/opdrachtgever verbindt zich het beheer van voornoemd pand uitsluitend in handen te geven van Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v./opdrachtnemer.

2. Verhuurder verbindt zich om tijdens de looptijd van de huurovereenkomst (zie artikel 5, ad. 1) het beheer van voornoemd pand in handen te geven van Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v.

3. Verhuurder/opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de opdracht tot beheer op te zeggen. Indien het voorgenoemd pand in verhuurde staat is, dient een opzegtermijn van tenminste drie (3) kalendermaanden in acht genomen te worden; in onverhuurde staat volstaat een opzegtermijn van tenminste een (1) kalendermaand. Verhuurder/opdrachtgever verbindt zich om alle door Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v. ten behoeve van het beheer, gemaakte aantoonbare onkosten met betrekking tot het voornoemde vermelde verhuurobject aan Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v. te betalen. Intrekking/opzegging moet steeds schriftelijk en aangetekend geschieden.

4. Ten behoeve van het beheer is de verhuurder/opdrachtgever een honorarium verschuldigd conform de prijzenbeschikking "Makelaarswerkzaamheden ter zake van onroerend goed", als gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en opgenoemd in de Staatscourant, plus de wettelijke BTW over het honorarium. De kosten bedragen 8% van de totale jaarhuursom. Deze kosten worden berekend met ingang van de eerste verhuur en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

5. Onder de opdracht tot beheer wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van de volgende diensten met betrekking tot het voorgenoemd pand.

 • het opmaken en afsluiten, namens opdrachtgever, van een "huurovereenkomst".
 • het verzorgen van de huurincasso (administratief en daadwerkelijk)
 • het verzorgen van de doorbetaling van huur aan verhuurder/opdrachtgever.
 • het verzorgen van de betaling (en doorbelasting) van onkosten en vaste lasten met betrekking tot het pand.
 • het begeleiden van een correcte aanmelding en/of afmelding van energieleveranciers. De verhuurder/opdrachtgever machtigt Kempen OG Vastgoedbeheer b.v. tot het afsluiten van leveringsovereenkomsten ten behoeve van energie, radio- en televisiesignalen, telefonie en internet.
 • de werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen.
 • de behandeling en beoordeling van storingen en klachten inzake het onroerend goed.
 • het laten uitvoeren, in opdracht van verhuurder, van reparaties. De verhuurder machtigt Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v. tot een bedrag van €.150,-- reparaties te laten verrichten, indien overleg en uitstel niet mogelijk is.
 • het controleren en inspecteren van de woning bij huuropzegging.
 • het incasseren en retourneren aan huurder van bankgarantie of waarborgsom.
 • verstrekking van adviezen van eenvoudige aard.
 • eventueel overeengekomen andere diensten.

6. Diensten die uitgaan boven hetgeen in artikel 4 is omschreven, of in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergen, of voortvloeien uit wijzigingen in het huurbeleid van de overheid, kunnen door de opdrachtnemer naar redelijkheid afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Zulke diensten zijn bijvoorbeeld:

 • het begeleiden en/of voeren van langdurige incassoprocedures
 • het voorbereiden, begeleiden en controleren van restauraties, verbeteringswerkzaamheden, verbouwingen en omvangrijke onderhoudswerkzaamheden.

7. Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v. zal al het mogelijke doen om leegstand tussen twee huurperiodes te voorkomen, maar stelt zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele leegstand.

8. Kempen O.G. Vastgoedbeheer b.v. zal al het mogelijke doen om de woning door huurder aan het einde van de huurovereenkomst in correcte staat te laten opleveren, maar stelt zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gebreken.